ciag feprreg rrp wl ueefs

Dzięki dofinansowania z RPO Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które  wykorzystywane są podczas codziennych zajęć. Rozwijają one aktywność twórczą i wyobraźnię najmłodszych dzieci oraz sprawność fizyczną. Dostarczają wiele radości i uśmiechu. Zachęcają do aktywnego spędzania czasu, pozwalają na nabywanie nowych umiejętności przez małe dzieci.

Poniżej kilka zdjęć z prowadzonych zajęć m.in. z wykorzystaniem multimedialnego sprzętu smartfloor.

1 1

Zajęcia w klubie w malucha

1 2

Zajęcia w klubie w malucha

1 3

Zajęcia w klubie w malucha

1 4

Zajęcia w klubie w malucha

1 5

Zajęcia w klubie w malucha

1 6

Zajęcia w klubie w malucha

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godzianowski Klub Malucha już jutro rozpocznie swoją działalność.

Od jutra to miejsce będzie królestwem maluchów.

Do Klubu będą chodzić dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat. Placówka ma działać od 7:00 do 17:00, a więc aż 10 godzin. Maluchami będą zajmować się trzy opiekunki. Na razie jest tu miejsce dla czternaścioro dzieci.

Otwarcie Klubu nie byłoby możliwe, gdyby nie dofinansowanie. Gmina dostała pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Modernizacja części budynku przedszkola w którym mieści się Klub obejmowała: przeprowadzenie prac remontowych, zakup i montaż wyposażenia, zakup zabawek i pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych, oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry.

Dzieciom życzymy wspaniałej zabawy w gronie rówieśników, a wychowawczyniom dużo cierpliwości i zdrowia.
1 1

Sala dydaktyczna w Godzianowskim Klubie Malucha

1 2

Sala dydaktyczna w Godzianowskim Klubie Malucha

1 3

Sala dydaktyczna w Godzianowskim Klubie Malucha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Informuję, iż w dniu 14.09.2021 r. Gmina Godzianów podpisała z Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020. Nr umowy: RPLD.10.01.00-10-A002/21-00.

Koszty realizacji projektu: „Godzianowski Klub Malucha”:

Całkowita wartość projektu: 509 399,83 zł:

  • Koszty kwalifikowane 463 553,84 zł, w tym:
    • 432 989,85 zł pochodzące ze środków europejskich
    • 30 563,99 zł pochodzące ze środków dotacji celowej
  • Wkład własny 45 845,99 zł (ze środków publicznych)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Godzianowskiego Klubu Malucha w czasie zagrożenia epidemicznego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin organizacyjny Godzianowskiego Klubu Malucha w Godzianowie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr XXXIII/197/21 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Godzianowskim Klubie Malucha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XXXIII/196/21 RADY GMINY GODZIANÓW z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Godzianowskiego Klubu Malucha oraz ustalenia jego statutu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór na stanowisko opiekuna dziecięcego w GKM (link http://godzianow.bipst.pl/m,707,godzianowski-klub-malucha.html )

Nabór na stanowisko sprzątaczki w GKM (link: http://godzianow.bipst.pl/m,707,godzianowski-klub-malucha.html)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 38/2021 WÓJTA GMINY GODZIANÓW z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do "Godzianowskiego Klubu Malucha" prowadzonego przez Gminę Godzianów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Informuję, iż w dniu 29.06.2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 615/21 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/21 dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na w/w liście na pierwszym miejscu jest wniosek Gminy Godzianów o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Godzianowski Klub Malucha” złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przeszedł on pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i etap negocjacji.

Całkowita wartość projektu: 509 399,83 zł, kwota dofinansowania: 463 553,84 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------