Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.

Wniosek

Klauzula informacyjna