OBSŁUGA I ZASADY EKSPLOATACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

1.Raz dziennie:

                Sprawdź, czy dmuchawa ma zasilanie elektryczne (w przypadku braku prądu możliwa przerwa w napowietrzaniu wynosi około 10 h).

                W przypadku dłuższej przerwy w pracy oczyszczalni spowodowanej brakiem prądu lub nieobecności mieszkańców powyżej 7 dni należy zasilić oczyszczalnie osadem czynnym lub gotowym preparatem mikrobiologicznym.

                Sprawdź, czy działa pompa (w przepompowni powinien być widoczny pływak pompy).

2.Raz w tygodniu:

Wizualna kontrola pracy oczyszczalni:

 • intensywność mieszania się ścieków,
 • czy nie powstają nieprzyjemne zapachy,
 • sprawdź kolor ścieków (powinien być jasnobrązowy), czy nie ma zbyt dużej ilości piany, nadmiernych ilości tłuszczy, rozkładających się biologicznie cząsteczek.

3.Raz w miesiącu:

Sprawdź filtry w dmuchawie czy nie są zabrudzone.

4.Raz na rok:

Przed wywiezieniem osadu wyłączyć oczyszczalnię na 1 godzinę, aby osad opadł.

Wywiezienie osadu nadmiernego przez wyspecjalizowane i wskazane przez gminę firmy (następnie uzupełnić oczyszczalnię wodą).

5.Raz na rok:

Przeprowadź profilaktyczną kontrolę poszczególnych części (dyfuzora) oczyszczalni.

6.Raz na dwa lata:

Sprawdź stan złoża biologicznego w razie potrzeby wypłukać.

PO KAŻDYM PRZEGLĄDZIE SPRAWDŹ CZY WŁAZ REWIZYJNY JEST ODPOWIEDNIO ZAMKNIĘTY!

 

KAŻDĄ NIEPRAWIDŁOWOŚĆ PRACY OCZYSZCZALNI NALEŻY ZGŁOSIĆ DO URZĘDU GMINY!

 

DMUCHAWA MEMBRANOWA MUSI PRACOWAĆ W SYSTEMIE CIĄGŁYM (ZAKAZ STOSOWANIA WYŁĄCZNIKÓW CZASOWYCH)!

 

SKRZYNKA ELEKTRYCZNA ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ W NIEJ URZĄDZENIA SŁUŻĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRACY OCZYSZCZALNI (ZAKAZ PODŁĄCZANIA INNYCH URZĄDZEŃ ORAZ INGERENCJI W INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ)!

           

OCZYSZCZALNIA SŁUŻY TYLKO I WYŁĄCZNIE DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BYTOWO-GOSPODARCZYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH!

Do oczyszczalni nie mogą się dostać m.in.:

 • ręczniki papierowe,
 • pieluchy,
 • chusteczki,
 • wyroby z gumy czy plastiku,
 • duże ilości tłuszczu,
 • nadmierne ilości chemii gospodarczej (oczyszczalnia jest w stanie przetworzyć normalne ilości środków chemicznych używanych w gospodarstwie domowym)
 • wody powierzchniowe oraz ścieki deszczowe np. z dachu, powierzchni utwardzonych,
 • produkty z ropy naftowej, nawozy mineralne i środki ochrony roślin itd.,
 • woda z filtrów przeznaczonych do zmiękczania i ulepszania wody pitnej,
 • ścieki z rozdrabniaczy resztek pokarmu,
 • woda z basenu,
 • farby, lakiery, oleje, rtęć, chlor.

Wszystkie informacje znajdują się w instrukcjach obsługi rozdawanych podczas szkoleń.

 

NIESTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ GROZI UTRATĄ GWARANCJI ORAZ USZKODZENIEM INSTALACJI OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWEJ!

 

Przedstawiciele firmy montującej oraz Urzędu Gminy będą przeprowadzali wyrywkowe niezapowiedziane kontrole.

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

1. Jakakolwiek ingerencja w system przydomowej oczyszczalni ścieków kończy się utratą gwarancji na instalację.

2. Zgłoszenie awarii/usterki odbywać się będzie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Godzianowie. Wzór wniosku można pobrać poniżej lub w Urzędzie Gminy.

3. Po zgłoszeniu awarii/usterki do Urzędu Gminy, firma będzie się kontaktować telefonicznie w celu określenia z Mieszkańcem rodzaju usterki oraz sposobu jej naprawy.

4. Nieuzasadnione wezwanie skutkować będzie poniesieniem kosztów przyjazdu serwisu (koszt serwisu 500 zł) przez Mieszkańca.

5. Kategorycznie zabrania się wyłączania prądu w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz stosowania gniazd czasowych. Zgłoszenie awarii/usterki będące skutkiem odłączania prądu nie będzie naprawiane oraz będzie skutkować utratą gwarancji.

6. Decyzję, że dana usterka skutkuje utratą gwarancji będzie podejmował przedstawiciel firmy wykonawczej – KAN-EKO.

7. Okres trwałości zadania, wynikający z umowy z Urzędem Marszałkowskim to 5 lat. Podczas tego okresu cała instalacja jest własnością Gminy Godzianów. Przez ten okres Mieszkaniec, nawet po utracie gwarancji nie może ingerować w instalację oraz dokonywać zmian technologicznych.

 

Wzór formularza zgłoszenia usterki/awarii