Godzianów, 1 marca 2023r

.............................................

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2023 r poz. 40)

Z W O Ł U J Ę

L SESJĘ RADY GMINY GODZIANÓW,

która odbędzie się 7 marca 2023 roku, tj wtorek
o godz.
14:00 w sali USC w Godzianowie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Protokół z XLIX Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 31 stycznia 2023 r.

 4. Sprawozdanie z działalności statutowej Gminnej Spółki Wodnej za rok 2022.

 5. informacja o realizacji uchwały Rady Gminy Godzianów w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomni oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Godzianów w 2022” r.

 6. Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2023.

 7. Sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy społecznej w Godzianowie w roku 2022, w tym: Sprawozdanie wójta gminy z realizacji obowiązków wynikających
  z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Sprawozdanie wójta gminy z realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  Sprawozdanie wójta gminy z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzianowie w 2022 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XLVIII/292/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2023 – 2033

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów na rok 2023”

 1. Wnioski i interpelacje radnych.

 2. Sprawy różne.

 3. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Karalus

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r
poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwieniu mu brania udziału w pracach organów gminy.