Godzianów, 20 stycznia 2023r

MIESZKAŃCY GMINY GODZIANÓW

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2023 r poz. 40)
Z W O Ł U J Ę
XLIX SESJĘ RADY GMINY GODZIANÓW,
która odbędzie się 31 stycznia 2023 roku, tj wtorek
o godz. 14:00 w sali USC w Godzianowie
Porządek obrad:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Protokół z XLVIII Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 16 grudnia 2023 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XLVIII/302/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów
na lata 2023 – 2033.
Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za nadgodziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Godzianów.
Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Godzianów na rok 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Godzianów na lata 2023-2030” .
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Godzianów do realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Godzianów na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Godzianów na 2023 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Godzianów
na 2023 rok.
Wnioski i interpelacje radnych.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy


Halina Karalus

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r poz. 40) pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwieniu mu brania udziału w pracach organów gminy.