Godzianów, 19 października 2022r                        

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2022 r poz. 559)       

Z W O Ł U J Ę    

XLVI SESJĘ RADY GMINY GODZIANÓW,

która odbędzie się 25 PAŹDZIERNIKA 2022 roku, tj wtorek
o godz. 14:00 w sali USC w Godzianowie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Protokół z XLV Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 29 września 2022 r.
 4. Informacja o wynikach pracy dydaktycznej placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby wymienione
  w art. 24h ustawy o samorządzie gminnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVIII/234/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2022 – 2032.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godzianów”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian do Uchwały Nr XLIII/266/22
  z dnia 21 czerwca 2022 roku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na lata 2022 – 2025.
 10. Wnioski i interpelacje radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy     

                             

Halina Karalus                    

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022r poz. 559) pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwieniu mu brania udziału w pracach organów gminy.