Godzianów, 26 września 2022r

MIESZKAŃCY                           

GMINY GODZIANÓW               

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2022 r poz. 559)       

                                                

Z W O Ł U J Ę    

XLV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY GODZIANÓW,

która odbędzie się 29 WRZEŚNIA 2022 roku, tj czwartek o godz. 10:00
w sali USC w Godzianowie

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 23 sierpnia 2022 r.
  4. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały Nr XXXVIII/234/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godzianów na lata 2022 – 2032.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godzianów”
  8. Wnioski i interpelacje radnych.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy     

                             

Halina Karalus                    

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022r poz. 559) pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwieniu mu brania udziału w pracach organów gminy.