2022 logotyp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (20.12.2021 r.) Gmina Godzianów odebrała inwestycję pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki w Godzianowie”.

Inwestycja była realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna - Działanie 4.2 Termomodernizacja budynków - Poddziałanie 4.2.2 Termomodernizacja budynków - Nr naboru: RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/19; Nr umowy: UDA-RPLD.04.02.02-10-0008/19-00.