Lokale mieszkalne

Lokale niemieszkalne

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu jestzobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych. CEEB ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku czy lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Deklarację można złożyć:

  • drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/
    lub
  • w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Godzianowie (wniosek dostępny poniżej)

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnego terminu zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.

Wszystkie regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Szczegółowe informacje na temat CEEB dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Filmik z głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.youtube.com/watch?v=ZzRuaq3l4Nk