Wójt Gminy Godzianów ogłasza nabór deklaracji chęci udziału w projekcie dotyczącym budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Deklaracje dostępne są w budynku Urzędu Gminy (na parterze przy schodach) oraz na stronie internetowej Gminy Godzianów www.godzianow.pl zakładka DLA MIESZKAŃCÓW – Wnioski i Formularze.

Prawidłowo wypełnione i podpisane deklaracje można składać w terminie do dnia 31 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Godzianowie, ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów,                    w godzinach pracy Urzędu.

Gmina prowadzi nabór w celu rozpoznania ilości chętnych mieszkańców do udziału                        w projekcie w związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Deklaracja