ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ

Wójt Gminy Godzianów zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Godzianów              o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do tut. Urzędu w terminie do 29 kwietnia 2022 r.

ZGŁOSZENIU PODLEGAJĄ INSTALACJE ZAMONTOWANE PO 01.10.2020 r.

W związku z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151 ze zm.), Gmina Godzianów ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni. W związku z powyższym prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie zgłoszenia.

Druk zgłoszenia dostępny w budynku Urzędu Gminy (na parterze przy schodach) oraz na stronie internetowej Gminy Godzianów www.godzianow.pl zakładka DLA MIESZKAŃCÓW – Wnioski              i Formularze.

W przypadku nie złożenia zgłoszenia Wójt Gminy Godzianów będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia czy posiada zbiornik na nieczystości płynne. Jednocześnie informujemy, że w razie przeprowadzenia kontroli dotyczącej zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Podstawa prawna: art.6 ust.1, art.9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151 ze zm.

ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ