Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej rozpatrującej konkurs ofert na realizację zadania publicznego: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
Protokół