INFORMACJA

WÓJTA GMINY GODZIANÓW

z dnia 23 września 2021 r.

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888) informuję właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Godzianów o zamiarze przeprowadzenia przez Gminę Godzianów postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

   Jednocześnie wyznaczam termin do dnia 22 listopada 2021 r. na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c. ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888), o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Odwołanie właściciela nieruchomości niezamieszkałej

Oświadczenie właściciel nieruchomości niezamieszkałej