XXXIV SESJA RADY GMINY GODZIANÓW odbędzie się 14 września 2021 roku, wtorek o godz. 13:00 w sali USC w Godzianowie

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Godzianów z dnia 20 lipca 2021 r.
 4. Informacja o wynikach pracy dydaktycznej placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku
  wraz z informacją o kształtowaniu się WPF.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXI/182/21 Rady Gminy Godzianów z dnia 20 maa 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze gminy Godzianów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Godzianów oraz ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.