logo NFOŚIGW Mieszkańcy Gminy Godzianów!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy posiadający siedzibę gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Godzianów, zainteresowani odbiorem folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, mogą składać wnioski wraz załącznikami o w/w odpadach w terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. do Sekretariatu w Urzędzie Gminy w Godzianowie.

            Zgodnie z regulaminem konkursu dofinasowanie do 1 tony odpadów nie może przekroczyć 500,00 zł. Dofinasowaniem nie jest objęty podatek VAT. W momencie przystąpienia do realizacji zadania będziemy zwracać się do rolników o sfinansowanie kosztów nie objętych dotacją.

            Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.godzianow.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW, WNIOSKI I FORMULARZE.

Pod uwagę będą brane dokumenty prawidłowo wypełnione i podpisane.

Dokumenty złożone po terminie i źle/nie wypełnione nie będą uwzględniane.

            Odbiór folii realizowany będzie w 2022 roku pod warunkiem otrzymania przez Gminę Godzianów dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie.