2021 logo klub malucha

Informuję, iż w dniu 29.06.2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 615/21 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/21 dla Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na w/w liście na pierwszym miejscu jest wniosek Gminy Godzianów o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Godzianowski Klub Malucha” złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przeszedł on pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i etap negocjacji.

Całkowita wartość projektu: 509 399,83 zł, kwota dofinansowania: 463 553,84 zł.