Protokół Z posiedzenia Komisji Konkursowej rozpatrującej konkurs ofert na realizację zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Protokół