Mieszkańcy Gminy Godzianów mają możliwość nieodpłatnego dostarczenia odpadów komunalnych do PSZOK

Lokalizacja PSZOK - Julków Gmina Skierniewice

Kontakt - 46 831 34 50
Godziny otwarcia PSZOK od poniedziałku do piątku
w godz. 8-18

Wykaz odpadów:

- szkło

- przeterminowane leki

- tworzywa sztuczne

- metal

- papier

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- odpady budowlane

- zużyte baterie i akumulatory

- zużyte opony

- popiół z palenisk

- chemikalia (farby, oleje, rozpuszczalniki)

- odpady ulegające biodegradacji

- opakowania wielkogabarytowe

- odpady wielkogabarytowe