Godzianów 14.06.2019

Urząd Gminy w Godzianowie

INFORMACJA

          Wójt Gminy Godzianów informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w uprawach sadowniczych w wyniku przymrozków wiosennych mogą składać wnioski o oszacowanie szkód. Do wniosku należy dołączyć wypełnione zgodnie z wnioskiem obszarowym z 2019 roku oświadczenie nr 1 o strukturze upraw, wydruk lub kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR, wypis z rejestru gruntów oraz zgodę RODO – klauzulę informacyjną. W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazana przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2019.

          Ponadto rolnicy prowadzący produkcje zwierzęcą zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia nr 2 – rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie trzech ostatnich lat).

UWAGA!!! Poprawność wniosku przed złożeniem wniosku do Sekretariatu UG należy skonsultować z pracownikiem Urzędu w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski i oświadczenia do pobrania w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej Gminy.

Termin składania dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.

Wójt Gminy Godzianów

 Wniosek oszacowana szkód

Przykład wypełnienia wniosku

Oświadczenie nr.1

Oświadczenie nr.2