Wójt Gminy Godzianów informuje, że rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach (zboża ozime, zboża jare, warzywa gruntowe, rośliny strączkowe, łąki 2 pokos, drzewa owocowe, krzewy owocowe) w wyniku suszy proszeni są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Do wniosku prosimy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR. W celu ustalenia średniego % obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać we wniosku uprawy, w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy – w oparciu o powierzchnię i strukturę upraw wykazaną przez rolnika we wniosku o dopłaty obszarowe na rok 2018. Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania podczas szacowania przez komisję - rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat). Uwaga: szkody będą szacowane tylko w kategoriach gleb I (V i VI klasa) oraz II (IV a i IV b). Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Godzianowie pok. nr 18 w godz. 7:30 do 15:30 (wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Godzianów lub na stronie internetowej www.godzianow.bipst.pl w zakładce rolnictwo i leśnictwo w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lipca 2018 r.