Lut 8, 2018

Posted by in KOMUNIKATY | 0 Comments

Zarządzenie Nr. 6/2018

Zarządzenie w sprawie konkursu otwartego  dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909).pn. “Upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu”

Zarządzenie Nr 6-2018

Zal.1. wzór formularza ofertowego

Zal.3.wzór umowy

Zal.5. wzór sprawozdania

Comments are closed.