Gru 22, 2017

Posted by in KOMUNIKATY | 0 Comments

Obwieszczenie

Obwieszczenie

                                  

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Łódź, 15 grudnia 2017 r.

WOOŚ.4260.88.2017.MGa 8

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 w związku z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w skrócie zwaną k.p.a, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) w skrócie zwaną ustawą ooś, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów – Kawęczyn – Wola Drzewiecka – Płyćwia,

zawiadamiam, że

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wystąpił, w trybie art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy ooś, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia, a w przypadku takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach pismem z 15 grudnia 2017 r., znak: WOOŚ.4260.88.2017.MGa.7.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi przy ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź, piętro XII, pokój 1208, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, tel. (42) 665 09 79.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 22 grudnia 2017 r

 

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Łodzi

 

 

Arkadiusz Malec

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Łodzi –

Regionalnego Konserwatora Przyrody

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty

  1. Urząd Gminy Godzianów
  2. Urząd Gminy Lipce Reymontowskie
  3. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
  4. Strona internetowa BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi

Comments are closed.