Lis 17, 2017

Posted by in KOMUNIKATY | 0 Comments

Informacja

Informacja

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                WÓJT  GMINY  GODZIANÓW                    Godzianów dnia: 17.11.2017 r.    

  1. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

pow. skierniewicki, woj. łódzkie

 

                         

Znak sprawy: GRZP.6220.2.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                   Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 21257), w związku z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405),

 

zawiadamiam

 

że z wniosku EMI Sp. z o.o. ul. Rolnicza 14, 43 – 426 Dębowiec, upoważnionej przez PPHU „GOMAK” Sp. z o.o. ul. Sportowa 23, 96 – 126 Godzianów, została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

rozbudowie budynku ubojni drobiu oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego na pomieszczenia produkcyjne i budowie oczyszczalni ścieków wraz ze zbiornikami i infrastrukturą towarzyszącą, jak również urządzenia podczyszczające wody opadowe i roztopowe planowanego na działkach ewid. nr 609, 676, 585, 586, 587, 1211, 758/6, 768/1, 769/1, 758/7, 758/11, 758/10, 758/13   w miejscowości Godzianów, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie.

 

             Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy – uzgodnienia, opinie, zainteresowani mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Godzianowie, pokój    nr 11 w godzinach urzędowania.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                     W Ó J T     

                                                                            /-/  Zdzisław  Tuleja

                                                                                                     

Comments are closed.