Wrz 13, 2017

Posted by in KOMUNIKATY | 0 Comments

Informacja

Informacja

 

W związku z ogłoszeniem Konkursu dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków  o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Gmina Godzianów ponownie będzie się starać o dofinansowanie zadania.
Mieszkańców, którzy brali udział w poprzednim projekcie, proszę o zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Godzianowie w celu potwierdzenia chęci udziału w nowym konkursie.
Do nowego naboru mogą zgłaszać się również mieszkańcy, którzy nie brali udziału  w poprzednim.
Zgłoszeń można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy w pok. nr. 18 lub telefonicznie.

 

           

Comments are closed.