Sie 1, 2017

Posted by in Aktualności | 0 Comments

Podpisanie umowy w ramach PROW

Podpisanie umowy w ramach PROW

 

Pragnę poinformować, że wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godzianów poprzez budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w centrum wsi Godzianów, budowę wodociągów na ul. Sportowej i ul. Nowej w Godzianowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady, Lnisno i Byczki, został rozpatrzony pozytywnie.

                                                                                                  Wójt Gminy Godzianów                                                                                                        Zdzisław Tuleja

 

                                                                                                         

W dniu 19.07.2017 r.  w Urzędzie Gminy w Godzianowie  została podpisana umowa pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego Dariuszem Klimczakiem, a Wójtem Gminy Godzianów Zdzisławem Tuleją dotycząca Gospodarki wodno-ściekowej.

 

Comments are closed.