Lut 17, 2017

Posted by in KOMUNIKATY | 0 Comments

Konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych

ZARZĄDZENIE NR 8/2017

Wójt Gminy Godzianów

Z dnia 17lutego 2017 roku

 

W sprawie ogłoszenia konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego    i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1339 )

 

 

działając na podstawie art. 11 i 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1339 ) i Uchwały nr XXI/114/16  Rady Gminy Godzianów z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Godzianów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” zarządza się co następuje:

 

 • 1

Ogłasza się konkurs ofert na wsparcie finansowe zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej        i sportu

 1. Rodzaj zadania:
 1. Szkolenie, współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.

W ramach realizacji wspierane będą następujące zadania:

 1. a)      opieka trenerska,
 2. b)       opieka medyczna,
 3. c)       dojazdy na rozgrywki, treningi i turnieje
 4. d)     powstanie  nowych grup zawodniczych
 5. e)       ubezpieczenie zawodników
 6. f)       zakupy artykułów sportowych , których okres używania nie przekracza jednego

roku ( nie będące środkami trwałymi), opłaty związane z uczestnictwem zawodników w rozgrywkach sportowych, zakup artykułów spożywczych przeznaczonych dla doraźnej regeneracji zawodników ( napoje, słodycze, owoce), nagród rzeczowych ( puchary, dyplomy ), obozy sportowe:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowane przez organizowanie imprez rekreacyjnych sportowych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym.. 
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 2. Przewidziana kwota przeznaczona z budżetu Gminy na realizację zadania w 2017 r. wynosi  50 000,00  zł
 1. Koszt realizacji zadania z budżetu Gminy Godzianów w 2016 r. wyniósł 35 000,00.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
 1. a)      zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Godzianów,
 2. b)      prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 3. c)      dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji   zadania,
 4. d)     posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 5. e)      przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu. 
 1. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizacje zadania zleconego powinien złożyć ofertę zawierającą:
 1. a)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
 2. b)      termin i miejsce realizacji zadania,
 3. c)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania ,
 4. d)     informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 5. e)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych na realizację danego zadania z innych źródeł o pozyskanie których wystąpił,
 6. f)       deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

4)  Do oferty, o której mowa w pkt.1 należy dołączyć:

 1. a)      kosztorys realizacji zadania,
 2. b)      aktualny dokument lub uwierzytelniony odpis dokumentu, potwierdzający prawo organizacji do występowania w obrocie prawnym wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 3. c)      potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu organizacji,
 4. d)     wykaz zadań podobnych zrealizowanych przez organizację w ciągu ostatnich dwóch lat, (wykaz nie jest wymagany od organizacji, która powstała w okresie ostatnich dwóch lat od dnia złożenia oferty)
 5. e)      informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych organizacji, wskazujących na możliwość realizacji zadania,
 6. f)       oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku.

 

5) Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie mają prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę na realizację zadania składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzenia sprawozdań realizacji zadania.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie, które jest przedmiotem konkursu ma być realizowane od dnia podpisania umowy na realizację zadania publicznego  do 31 grudnia 2017 r.
 2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:
 1. a) akceptacja przez strony zapisów umowy;
 2. b) złożenie przez oferenta korekty kosztorysu oraz harmonogramu we wskazanym terminie w sytuacji, gdy przyznana dotacja jest niższa niż wnioskowana,
 3. Podmiot ubiegający się o dotację winien wykazać się:
 4. a) przygotowaniem merytorycznym,
 5. b) posiadaniem lub zagwarantowaniem zatrudnienia wykwalifikowanej kadry specjalistycznej.
 6. Zadanie powinno być wykonane w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. 

 

 1. Ogólne zasady kwalifikowalności kosztów:

Wydatki ponoszone w ramach udzielonej dotacji stanowią koszty kwalifikowane od dnia zawarcia umowy. Wydatki są kwalifikowane, jeżeli są zgodne z prawem, związane z realizowanym zadaniem oraz:

 1. a) są niezbędne do realizacji zadań,
 2. b) zostały faktycznie poniesione,
 3. c) zostały poniesione wyłącznie na potrzeby osób, do których program jest adresowany,
 4. d) są udokumentowane (dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty),
 5. e) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie zadania.

 

 1. Dotacja nie może zostać przeznaczona w szczególności na:
 2. a) podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
 3. b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 4. c) pokrycie kosztów utrzymania biura Podmiotów wykraczających poza zakres realizacji zleconego zadania,
 5. d) wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
 6. e) działalność polityczną i religijną,
 7. f) wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,
 8. g) wydatki inwestycyjne,
 9. h) wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy,
 10. i) odsetki od zadłużenia,
 11. j) darowizny na rzecz innych osób,
 12. k) wynagrodzenia koordynatorów;

4) Podmioty realizujące zadania zlecone są zobowiązane do informowania o wsparciu

przez Gminę Godzianów w zakresie określonym w umowie. 

 

V. Termin składania ofert:

 1. Składanie ofert na realizację zadania następuje do 3marca 2017 r. do godz. 1500
 2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Oferty składać drogą pocztową na adres:

Gmina Godzianów, ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

lub osobiście  w sekretariacie Urzędu

Oferty należy składać na formularzu ofert zawartym w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 15 grudnia 2010r. r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących  realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 17 sierpnia 2016 r. (poz. 1300)

 

 1. Oferty złożone na innych formularzach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy przyznawaniu dotacji:
 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 2. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
 1. a)      zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi organizacji,
 2. b)      wartość merytoryczna projektu,
 3. c)      ocena kosztów realizacji projektu oraz oczekiwana wysokość wsparcia finansowego,
 1. Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Wójt Gminy.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoja ofertę.
 3. Wyniki konkursu ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.
 4. Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty/ofert do realizacji.
 5. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się , iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 6. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy, Wójt może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Godzianów a organizacją, której oferta została wybrana.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości:
 1. a)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,
 2. b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Godzianowie.
 3. c)      na stronie internetowej Urzędu godzianow.pl

 

 • 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zal.1. wz+-r formularza ofertowego

Zal.3.wz+-r umowy

Zal.5. wz+-r sprawozdania                           

 

 

Comments are closed.