Lut 14, 2017

Posted by in KOMUNIKATY | 0 Comments

Obwieszczenie Wójta Gminy Godzianów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

                                                                               Godzianów dnia: 13.02.2017 r.

WÓJT  GMINY  GODZIANÓW

  1. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

powiat skierniewicki, woj. łódzkie

 

GRZP.6733.2.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  Gminy  Godzianów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                 Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.),                                                                                                                                                       oraz art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 23),

 

zawiadamiam

 

że w dniu 13 lutego 2017 r. na wniosek Gminy Godzianów, ul. Klonowa 5,      96 – 126 Godzianów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Godzianów, działki nr 677, 560/1, 560/2, 559/3, 559/4, 558/1, 558/2, 555, 554/2, 554/3, 554/13, 554/15, 554/11, 554/8, 554/9, 554/5, 553/2, 553/1, 550/6, 550/4, 550/3, 550/2, 551/1 i 551/4 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i biologiczną oczyszczalnią ścieków.

 

              Dokumentacja dotycząca ww. wniosku znajduje się w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Godzianowie, pokój nr 11 w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

             Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                           W Ó J T

                                                                               /-/ Zdzisław  Tuleja

 

Comments are closed.