Sty 23, 2017

Posted by in KOMUNIKATY | 0 Comments

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wszczęcie decyzji o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

                                                                               Godzianów dnia: 23.01.2017 r.

WÓJT  GMINY  GODZIANÓW

  1. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

powiat skierniewicki, woj. łódzkie

 

GRZP.6733.1.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta  Gminy  Godzianów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                 Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.),                                                                                                                                                       oraz art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 23),

 

zawiadamiam

 

że w dniu 23 stycznia 2017 r. na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Godzianów, działka nr 639/4 na budowę stacji bazowej Telefonii Komórkowej nr SKI4420A operatora sieci PLAY.

 

              Dokumentacja dotycząca ww. wniosku znajduje się w Referacie Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Godzianowie, pokój nr 11 w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

             Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                           W Ó J T

                                                                               /-/ Zdzisław  Tuleja

 

Comments are closed.