Gru 29, 2016

Posted by in KOMUNIKATY | 0 Comments

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                                              Godzianów dnia: 29.12.2016 r.

WÓJT GMINY GODZIANÓW

  1. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

pow. skierniewicki, woj. łódzkie

 

 

Znak sprawy: GRZP.6220.5.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

zawiadamiam

 

że z wniosku PPHU ”GOMAK” Sp. z o.o. ul. Sportowa 23, 96-126 Godzianów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

– rozbudowie budynku ubojni drobiu oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia biurowego na pomieszczenie produkcyjne, planowanego na działkach ewid. nr 758/7, 758/11, 758/10, 758/13 w miejscowości Godzianów, ul. Sportowa 23, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie,

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w Urzędzie Gminy w Godzianowie, pokój nr 11, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku, w godz.  7³º – 15³º oraz zgłaszać w tym terminie uwagi i wnioski.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                         W Ó J T

                                                                                   Zdzisław  Tuleja

 

                                                                            

                                                                      

 

Comments are closed.