Wrz 6, 2016

Posted by in Aktualności | 0 Comments

Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach

WÓJT  GMINY  GODZIANÓW                       Godzianów dnia: 06.09.2016 r.    

ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

pow. skierniewicki, woj. łódzkie

 

 

                                                  

Znak sprawy: GRZP.6220.2.2016

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                   Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.),

 

zawiadamiam

że z wniosku Pana Michała Topolskiego zam. Lnisno 13, 96-126 Godzianów, została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie maksymalnej 75 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego do hodowli bydła mlecznego, zlokalizowanego na działce nr 266/1 w miejscowości  Lnisno, gmina Godzianów.

             Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy – uzgodnienia, opinie, zainteresowani mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Godzianowie, pokój    nr 11 w godzinach urzędowania.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                     W Ó J T     

                                                                              Zdzisław  Tuleja

Leave a Reply