Cze 16, 2016

Posted by in Aktualności | 0 Comments

Obwieszczenie

Obwieszczenie

 

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

                                                                              Godzianów dnia: 15.06.2016 r.

WÓJT GMINY GODZIANÓW

ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

pow. skierniewicki, woj. łódzkie

 

Znak sprawy: GRZP.6220.2.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

zawiadamiam

 

że z wniosku Pana Michała Topolskiego, zam. Lnisno 13, 96-126 Godzianów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

– budowie budynku inwentarskiego – obory o obsadzie maksymalnej 75 DJP wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego do hodowli bydła mlecznego, zlokalizowanego na działce nr 266/1 w miejscowości Lnisno, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie,

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w Urzędzie Gminy w Godzianowie, pokój nr 11, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku, w godz.  7³º – 15³º oraz zgłaszać w tym terminie uwagi i wnioski.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                         W Ó J T

                                                                                   Zdzisław  Tuleja

 

                                                                            

                                                                      

 

Leave a Reply