Mar 3, 2016

Posted by in Aktualności | 0 Comments

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

ikonka iZawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

WÓJT  GMINY  GODZIANÓW                       Godzianów dnia: 03.03.2016 r.    

ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

pow. skierniewicki, woj. łódzkie

 

 

                                                  

Znak sprawy: GRZP.6220.1.2015.2016

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                   Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.),

zawiadamiam

 

że z wniosku Pana Marka Kozłowskiego zam. Byczki 46, 96-126 Godzianów, została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie obiektu inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w ilości 600 sztuk (84 DJP) na działce numer ewid. 136  w miejscowości  Byczki, gmina Godzianów.

 

             Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy – uzgodnienia, opinie, zainteresowani mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Godzianowie, pokój    nr 11 w godzinach urzędowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływnie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                     W Ó J T     

                                                                              Zdzisław  Tuleja

                                                                                                     

Leave a Reply