Lut 1, 2016

Posted by in Aktualności | 0 Comments

Konkurs

Konkurs

Konkurs “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016”

 

Konkurs

Konkurs 001

Konkurs 002

Konkurs 003

Konkurs 004

 

Konkurs 005

Konkurs 008

Konkurs 009

Konkurs 007

Załącznik nr 1

…………………………………………………………………………..

                        Imię i nazwisko właściciela/i gospodarstwa

…………………………………………………………………………..

                              adres zamieszkania i numer telefonu, adres e-mail

……………………………………………………………………………

ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU W XIV OGÓLNOKRAJOWYM KONKURSIE

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE*

Ja/My niżej podpisany/i, posiadacz/e gospodarstwa rolnego o powierzchni gruntów własnych ……………ha

i dzierżawionych ………..ha, położonego w ……………………………………………………………………………

                                                                                        adres gospodarstwa

…………………………………………………………………………………………………………………………….

o profilu produkcji  ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

zgłaszam/y ww. gospodarstwo do Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Jednocześnie wyrażam/y zgodę na:

  1. wizytacje i ocenę gospodarstwa przez Komisje Konkursowe, zgodnie z Regulaminem Konkursu,
  2. wykorzystanie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wizerunku mojego/naszego, wizerunku gospodarstwa, w tym zwielokrotnianie go wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie i publikowanie w celach związanych z przebiegiem Konkursu  oraz upowszechnianiem pozytywnych zachowań, a także rozwiązań technicznych i technologicznych poprawiających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych; oświadczam(y), że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw; niniejsza zgoda jest udzielona nieodpłatnie;
  3. przetwarzanie danych osobowych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zamieszczoną formułą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez KRUS na potrzeby przeprowadzenia Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne i wydania nagród, zgodnie z regulaminem Konkursu i przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
    o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).”;

i zobowiązuję się/zobowiązujemy się do uiszczenie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z Ustawą           o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 r. poz. 361, ze zm.), w przypadku uzyskania nagrody
w Konkursie.

…………………………………………………………………                             ………………………………………………….

                                     data wpływu do PT lub OR KRUS                                                                                                             czytelny podpis osoby zgłaszającej

* Zgłoszenie należy przekazać do PT lub OR KRUS do 31.03.2016 r.

 

 

Leave a Reply