Sty 18, 2016

Posted by in Aktualności | 0 Comments

Ogłoszenie

 Przetarg dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Zapady                                                                          

  Godzianów dnia: 18.01.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Godzianów

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Zapady, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, stanowiącej własność Gminy Godzianów.

                   Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., Nr 207,poz.2108 z późn. zm.), Wójt Gminy Godzianów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Zapady, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, stanowiącej własność gminy Godzianów oznaczonej jako:

1. działka nr ewidencyjny 611 o pow. 0,9600 ha,    

    – cena wywoławcza: 30.000,00 zł

    – wysokość wadium: 3.000,00 zł,

 

wpisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach: LD1H/00037977/6.

2. nieruchomość jest wolna od długów i innych obciążeń.

3.Otwarcie i przeprowadzenie przetargu wyznacza się na dzień 24 lutego 2016 r.

   o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Godzianowie, sala USC.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne które wniosą wadium nie  później

    niż do dnia 19 lutego 2016 roku.

    Wadium musi być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w Godzianowie w

     BSZŁ O/Godzianów nr 20 9288 1040 1560 0606 2000 0060.

    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet

    ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone najdalej w dniu

    26.02.2016 roku.

5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od

    zawarcia umowy, bez usprawiedliwienia. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu  

    notarialnego.

6. Regulamin przetargu znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Godzianowie, pokój

    nr 11, tel. (0-46) 831-11-20.

7. Wyznaczony termin otwarcia i przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego

    nieograniczonego wyznaczony był na dzień 11.09.2015 r. zakończony wynikiem

    negatywnym.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju jw.

UWAGA: nieruchomość sprzedawana jest według ewidencji geodezyjnej bez okazania granic, przez to gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

                                                                                          WÓJT  GMINY

                                                                                     /-/ Zdzisław  Tuleja

                                                                                           

        

Leave a Reply