Gru 9, 2015

Posted by in Aktualności | 0 Comments

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i NARKOMANII

NA ROK 2016

UCHWAŁA NR ……/……………/…………..

Rady Gminy w Godzianowie

z dnia ……………………………………………….

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj  Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013r. poz. 1563, z 2014r. poz. 822, poz.1188) oraz  art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012 r. poz.124) 

Rada Gminy Godzianów uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 ” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

          Ustawa z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013r. poz. 1563, z 2014r. poz. 822, poz.1188), oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. Nr 23, poz.124) nakładają na gminy obowiązek tworzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, który stanowi podstawę wszelkich działań podejmowanych na terenie gminy w tym zakresie.

Przedmiotowe akty prawne  stanowią, iż profilaktyka, przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. 

         Zadania planowane do realizacji w ramach Programu finansowane będą ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie – zgodnie z art. 182  cytowanej w uchwale ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Załącznik nr 1

do  UCHWAŁY NR …………..

Rady Gminy w Godzianowie

z dnia …………………………..

 

 

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i NARKOMANII

NA ROK 2016

TREŚĆ PROGRAMU

 

 

 

Program opracowany przez

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna;

 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1356, z 2013r. poz. 1563, z 2014r. poz. 822, poz. 1188)
 •  Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 124).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z2015r. poz. 163 ze zm.).

Diagnoza

              Problemy wynikające z nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz stosowania przemocy w rodzinie stanowią istotną kwestię problemów społecznych. Zjawiska te mają ogromny wpływ na relacje w środowisku rodzinnym, poczucie bezpieczeństwa, stan zdrowia, zdolność do konkurencji na rynku pracy. Alkoholizm i narkomania degradująjednostkę i rodzinę, prowadzą do współuzależnienia całej rodziny, zaburzają proces socjalizacji u dzieci, wzmagają występowanie przemocy. Alkohol przyczynia się do powstawania nie tylko chorób specyficznie z nim związanych, takich jak psychozy alkoholowe, uzależnienie od alkoholu czy zatrucie alkoholem. Nadmierne picie  może przyczyniać się do powstawania wielu innych chorób i problemów zdrowotnych i zwiększać ryzyko ich pojawienia się. Wedle Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) takich chorób jest około 60, należą do nich także niektóre nowotwory. Alkohol jest też zdaniem tej organizacji trzecią co do częstości przyczyną zgonów na świecie (z powodu urazów, wypadków, samobójstw i chorób). Charakterystyczne dla polskiego stylu picia jest znaczne jednorazowe spożycie napojów spirytusowych, prowadzące zwykle do stanów odurzenia. Ten wzór picia częściej niż inne  z nich prowadzi do powstawania psychoz alkoholowych. Szkody i koszty związane z nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dotyczą wszystkich członków rodziny i rozprzestrzeniają się na wiele sfer, funkcjonowania społecznego. Nadużywanie alkoholu przyczynia się nie tylko do powstawania szkód zdrowotnych, ale także wiąże się z problemami o charakterze społecznym. Należą do nich problemy:

 • rodzinne (awantury domowe, zaniedbywanie rodziny, rozpad więzi rodzinnych, rozwody);
 • w środowisku pracy (absencja, mniejsza produktywność, utrudnienie awansu zawodowego);
 • finansowe (mniejsze zarobki, zwiększone wydatki na alkohol).

Nadużywanie alkoholu sprzyja też popełnianiu przestępstw i wykroczeń. Wprawdzie kryminogenna rola alkoholu nie jest oczywista, to jednak łamaniu prawa często towarzyszy nadużywanie alkoholu.

W refleksji nad własnym modelem picia mogą być użyteczne poniżej przedstawione poniżej sygnały ostrzegawcze. Wskazują one na to, że dynamika zachowań alkoholowych przybiera niepokojący kierunek. Sygnały takie to:

– wzrost częstotliwości picia i ilości alkoholu wypijanego przy jednej okazji,
– poszukiwanie okazji do picia, inicjowanie i organizowanie okazji do wypicia, picie łapczywe, wyprzedzanie kolejek, gdy pije się wspólnie, 

– narastanie przywiązania do sytuacji picia (zwiększa się koncentracja na sytuacjach związanych z piciem, oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, pojawia się niepokój, gdy nie można się napić),

– rozpoczynanie dnia od picia alkoholu (np. poranne piwo),

– przechodzenie od picia jedynie w sytuacjach towarzyskich do picia w samotności – w ukryciu przed otoczeniem,

– coraz częstsze picie po to, aby zredukować napięcie i niepokój, uzyskać stan odprężenia, osłabić poczucie winy, ośmielić się, ułatwić zaśnięcie czy pobudzić się do działania,
–  coraz częstsze powtarzanie się przypadków upicia,

–  picie pomimo zaleceń lekarskich, sugerujących konieczność powstrzymywania się od picia,

– wzrost tolerancji na alkohol (tzw. „mocna głowa”, czyli coraz większe ilości alkoholu potrzebne do upicia się),

–  pojawianie się incydentów, polegających na zapominaniu wydarzeń, które miały miejsce poprzedniego dnia podczas picia (tzw. palimpsesty alkoholowe, mówiąc inaczej “urwanie filmu” lub “przerwy w życiorysie”),

– reagowanie agresją lub rozdrażnieniem na uwagi o konieczności ograniczenia picia lub sytuacje utrudniające dostęp do alkoholu, unikanie rozmów na ten temat,
– picie alkoholu po przebudzeniu w celu usuwania przykrych skutków picia poprzedniego picia (tzw. „klin”),

– kontynuowanie picia mimo narastania negatywnych konsekwencji, np. spóźnień lub opuszczania pracy.

       Rozwiązywaniem problemów uzależnień na terenie Gminy Godzianów zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współdziałając z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Godzianowie, Zespołem Interdyscyplinarnym w Godzianowie, Miejską Komendą Policji w Skierniewicach, Sądem Rejonowym w Skierniewicach, Prokuraturą Rejonową, Poradnią ds. Uzależnień, kuratorami zawodowymi i społecznymi, Skierniewickim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich „Ametyst”.

            Gmina Godzianów obejmuje swoim zasięgiem 6 miejscowości. Jest to rozległy teren o zmniejszającej się z roku na rok gęstości zaludnienia. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skierniewicach na koniec września 2015 wyniosła 52 osób (34M/18K), ale jest to tylko część osób, które wykazują statystyki. Kolejna grupa osób zamieszkujących teren gminy jest niezarejestrowana z różnych powodów, np. brak uprawnień do korzystania ze świadczeń.

Z obserwacji prowadzonych przez GOPS w Godzianowie wynika, iż na terenie gminy są osoby borykające się ze szkodliwym piciem, nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem. W ramach mechanizmów obronnych zaprzeczają i wypierają objawy chorobowe, choć sami je relacjonują – rozmowy z pracownikami socjalnymi – przyznają, że spożywają alkohol w różnych porcjach, często upijają się. Przychodząc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzianowie po pomoc podają często inny powód np. bezrobocie, bezdomność, problemy w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu ZK, itp., który to według nich bezpośrednio wpływa na ich życie i funkcjonowanie społeczne. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, okazuje się, iż na funkcjonowanie rodziny ma wpływ szkodliwe picie, nadużywanie czy też już uzależnienie od alkoholu. Rodzina danej osoby w ramach mechanizmów obronnych wypiera istnienie problemu i nie podejmuje działań z obawy na zagrożenia mogące pojawić się w domu po zgłoszeniu takiego faktu (awantury, przemoc psychiczna, fizyczna, itp.) lub też niejednokrotnie funkcjonuje w stereotypach.

     

   

SPIS TREŚCI

Rozdział I

1. Postanowienia ogólne

Rozdział II Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Cel główny

2. Cele strategiczne Programu

3. Cele szczegółowe Programu

Rozdział III Zadania Programu

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnionych.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy   psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności, informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 (1) i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniu przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

7. Źródła i zasady finansowania Programu Profilaktyki

8. Harmonogram

9. Czas, okres i formy realizacji.

ROZDZIAŁ IV

1. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Uwagi końcowe i załączniki

 

 

 

ROZDZIAŁ I

1. Postanowienia ogólne

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – zwanym dalej „Programem” – zawiera wskazania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uwzględnia aspekty społeczne i potrzeby mieszkańców Gminy Godzianów.

Jest dokumentem wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiązywania przedmiotowych problemów i związanych z tą sferą życia problemów rodzinnych i społecznych na terenie gminy. Jest on kontynuacją zadań realizowanych w Gminie w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i stanowi wykaz działań będących jednocześnie zadaniami własnymi Gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które w większości będą realizowane w 2016 r.

Program został opracowany na podstawie rozeznanych, istniejących problemów społecznych w oparciu o diagnozę lokalnych zagrożeń prowadzoną w placówkach oświatowych na podstawie programów funkcjonujących w placówkach oświatowych, klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzianowie.

Kierunki działań zawarte w Programie są zgodne z Narodowym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 oraz Narodowym Programem Zdrowia na lata 2007-2015.

Zagadnienia te w szczególności obejmują:

      zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

      udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą               w rodzinie;

      prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                  w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

      wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

      podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

      wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

 

ROZDZIAŁ II

Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

1. Celem głównym Programu jest ograniczenie rozmiaru szkód związanych z nadużywaniem alkoholu i  środków psychoaktywnych oraz działania zapobiegawcze i prewencyjne w celu zmniejszenia skutków negatywnych zjawisk społecznych.

 

2. Cele strategiczne Programu:

      zwiększanie świadomości społecznej, zapewnianie edukacji oraz budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego, mających na celu zapobieganie szkodom powodowanym przez alkohol i narkotyki;

      zapewnienie dostępnego i efektywnego leczenia osobom pijącym alkohol oraz działań rehabilitacyjnych kierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin;

      stały rozwój edukacji i podnoszenie świadomości społeczeństwa, a szczególnie dzieci i młodzieży w zakresie zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i dopalaczy;

      zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i przyjmowania środków psychoaktywnych;

      zmniejszanie problemów, które aktualnie występują;

      zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami

3. Cele operacyjne Programu

      zwiększenie skuteczności i dostępność terapii w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

      zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w szczególności dla grup podwyższonego ryzyka;

      ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez niepełnoletnich;

      prowadzenie edukacji społecznej na temat sytuacji i czynników ryzyka oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom alkoholowym i narkotykowym;

      kontynuowanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej, prawnej, terapeutycznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

      poszerzanie świadomości dzieci, młodzieży, dorosłych związanych z uzależnieniem.

 

III. Zadania Programu

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnionych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonuje zadania w zakresie:
–  informowania o możliwości podjęcia leczenia w placówkach leczenia odwykowego,
–  motywowania do podjęcia leczenia odwykowego,

– pomocy i udzielania wsparcia osobom uzależnionym podejmującym leczenie i powracającym do picia poprzez pomoc w nawiązaniu kontaktu z terapeutami oraz pomoc w uzyskaniu miejsca w placówkach lecznictwa odwykowego,

– udzielania wsparcia po odbyciu leczenia odwykowego stacjonarnego,

–  rozpoznania zjawiska przemocy domowej i udzielania wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania lub też kierowanie do instytucji specjalistycznych świadczących profesjonalną pomoc w zakresie uzależnień i przemocy,

–  podejmowania interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,

Realizatorzy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy   psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:

– koordynowanie działań dotyczących pomocy osobom krzywdzonym poprzez współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Godzianowie, Ośrodkiem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skierniewicach, Policją, Służbą Zdrowia, Szkołami, Sądem, Prokuraturą oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej,

– dofinansowanie działań programów związanych z opieką psychologiczną i prawną dla rodzin dotkniętych problemem przemocy realizowanych przez inne przedmioty, kościół i inne związki wyznaniowe, instytucje, organizacje pozarządowe,

– współpraca w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii,

– finansowanie kolonii/obozów socjoterapeutycznych,  dla dzieci z rodzin alkoholowych, przemocowych, zagrożonych patologią,

Realizatorzy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Służba Zdrowia, Szkoły, przedszkola, Sąd, Prokuratura

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności, informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych:

– prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – celem zadania jest promowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia, wyjaśnienie problematyki uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych, naukę odmowy picia alkoholu i przyjmowania innych substancji psychoaktywnych, wyjaśnienie problematyki przemocy w rodzinie,

– wspomaganie rozwoju dziecka w poczuciu więzi z rodziną i środowiskiem oraz edukacja rodziców w zakresie ochrony dziecka przed różnorodnymi uzależnieniami,

–  ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez nieletnich,

– wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w literaturę specjalistyczną z tego zakresu,

– promocja i organizacja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia m. in. imprezy sportowe,  kulturalne, np. noc profilaktyki, festyny rodzinne, organizowanie konkursów, gier, zabaw edukacyjnych dotyczących problemów uzależnień, czy też promującej zdrowy tryb życia itp. – finansowanie nagród 
– prowadzenie edukacji publicznej w zakresie problematyki alkoholowej społeczności     lokalnej poprzez działalność informacyjną – artykuły zamieszczane w gazetce gminnej z hasłami profilaktycznymi i rozpowszechnianie ich na terenie gminy, upowszechnianie informacji na stronie internetowej,

– zorganizowanie i finansowanie szkoleń dla grup zawodowych zajmujących się działaniami w obszarze profilaktyki problemowej i przeciwdziałania przemocy (np.  nauczycieli, członków GKRPA, pracowników socjalnych w obszarze profilaktyki problemowej i  przeciwdziałania przemocy, zainteresowanej społeczności lokalnej),

– dofinansowanie programów autorskich w zakresie profilaktyki i  psychoterapii osób uzależnionych i ich rodzin obejmujących działaniami całe rodziny i trwających cyklicznie –  organizowanie ogólnoszkolnych i przedszkolnych akcji profilaktycznych z zaangażowaniem rodziców,

organizacja zajęć profilaktycznych i sportowych w trakcie ferii zimowych, zorganizowanie zajęć profilaktycznych, krzewienie zainteresowań – różnorodność warsztatów,

– organizacja zajęć sportowych w trakcie ferii zimowych, wakacji oraz w okresie roku szkolnego – klubów zainteresowań dla dzieci i młodzieży, zajęcia profilaktyczne i sportowe na orliku, hali sportowej, tzw. pedagog ulicy w ramach oddziaływań profilaktycznych ma propagować i motywować dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu, rozpowszechniać wiedzę na temat konsekwencji niepożądanych zachowań, pomagać w rozwiązaniu trudnych sytuacji, motywować do nauki, angażować w sprawy środowiska lokalnego,

organizacja II Rajdu rowerowego pod hasłem: „Myślę – Trzeźwo – Jadę!” dla rodzin jako integracja rodzin i manifestacja postaw trzeźwościowych

Realizatorzy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Służba Zdrowia, Szkoły, Przedszkola.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

– współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi osobami fizycznymi działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

– propagowanie informacji o stowarzyszeniach i instytucjach wyspecjalizowanych
w niesieniu pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, narkomanii,
i  przeciwdziałania przemocy.

– wspieranie organizacji lokalnych imprez rozrywkowych, rodzinnych i sportowych promujących bezalkoholowe przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej przez lokalne stowarzyszenia i koła.

Realizatorzy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 13 (1) i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowaniu przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego poprzez:

– prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w szczególności w zakresie art. 13 (1) i 15 tej ustawy.

– kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na podstawie upoważnienia Wójta – kontroli dokonuje komisja w składzie przynajmniej trzyosobowym,

– współpraca z Komendą Miejską Policji, Prokuraturą Rejonową, Sądem Rejonowym w Skierniewicach,

– opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

– reklamy napojów alkoholowych,

– ograniczeń sprzedaży osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw

Realizatorzy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy

 

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej:

– prowadzenie i wspieranie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od  alkoholu,

– udział w organizacji i finansowaniu Klubu Integracji Społecznej.

Realizatorzy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

7. Źródła i zasady finansowania Programu Profilaktyki

Źródłem finansowania zadań Programu są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

   

Plan środków na realizację Programu w 2016 roku wynosi 23 400 zł

 

Lp.

 

Rodzaj zadania

 

Plan

1.

Diagnoza środowiska – badanie skali problemów.

Koszty własne

2.

Porady prawne, opłacenie kosztów biegłych sądowych orzekających przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe.

800zł

3.

Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w literaturę specjalistyczną z zakresu alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowej.

300zł

4.

Organizacja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia m. in. imprezy sportowe, kulturalne, festyny rodzinne, organizowanie konkursów, gier, np. zabaw edukacyjnych dotyczących problemów uzależnień, czy też promującej zdrowy tryb życia itp. – finansowanie nagród.

1000zł

5.

Zorganizowanie i finansowanie szkoleń dla grup zawodowych zajmujących się działaniami w obszarze profilaktyki problemowej i przeciwdziałania przemocy (np. nauczycieli, członków GKRPA, pracowników socjalnych w obszarze profilaktyki problemowej i  przeciwdziałania przemocy, zainteresowanej społeczności lokalnej).

820zł

6.

Dofinansowanie programów autorskich w zakresie profilaktyki i  psychoterapii osób uzależnionych i ich rodzin obejmujących działaniami całe rodziny i trwających cyklicznie – organizowanie ogólnoszkolnych i przedszkolnych akcji profilaktycznych z zaangażowaniem rodziców.

800zł

7.

Wspieranie organizacji lokalnych imprez rozrywkowych, rodzinnych i sportowych promujących bezalkoholowe przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej przez lokalne stowarzyszenia i koła.

1000zł

8.

Prowadzenie i wspieranie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i udział w organizacji i finansowaniu Klubu Integracji Społecznej-jeśli będzie zainteresowanie.

400zł

9.

Finansowanie kolonii/obozów profilaktyczno-integracyjny, z zatrudnieniem np. profilaktyka uzależnień – kadry specjalistycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych, przemocowych, zagrożonych patologią.

2100zł

10.

Organizacja zajęć profilaktycznych i sportowych w trakcie ferii zimowych

1300zł

11.

Organizacja zajęć sportowych – klubów zainteresowań dla dzieci i młodzieży

7500zł

12.

Organizacja II Rajdu rowerowego pod hasłem: „Myślę – Trzeźwo – Jadę!”

1800zł

13.

Działalność organizacyjna komisji:

–  zakup materiałów biurowych,

–  wynagrodzenie w formie diety członków komisji za udział w posiedzeniach.

5280zł

14.

Finansowanie telefonu zaufania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

300zł

 

 

                                     Razem

23400zł

 

8. Harmonogram działań.

Lp.

Rodzaj zadania

Czas realizacji

1.

Diagnoza środowiska

– cały rok

2.

Porady prawne, opłacenie kosztów biegłych sądowych orzekających przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty sądowe.

– cały rok

3.

Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w literaturę specjalistyczną z zakresu alkoholizmu, narkomanii i przemocy domowej.

– I półrocze 2015r.

4.

Organizacja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia m. in. imprezy sportowe, kulturalne, festyny rodzinne, organizowanie konkursów, gier, np. nocy profilaktyki, zabaw edukacyjnych dotyczących problemów uzależnień, czy też promującej zdrowy tryb życia itp. – finansowanie nagród 

– cały rok

5.

Zorganizowanie i finansowanie szkoleń dla grup zawodowych zajmujących się działaniami w obszarze profilaktyki problemowej i przeciwdziałania przemocy (np. nauczycieli, członków GKRPA, pracowników socjalnych w obszarze profilaktyki problemowej i  przeciwdziałania przemocy, zainteresowanej społeczności lokalnej),

– cały rok

6.

Dofinansowanie programów autorskich w zakresie profilaktyki i  psychoterapii osób uzależnionych i ich rodzin obejmujących działaniami całe rodziny i trwających cyklicznie – organizowanie ogólnoszkolnych i przedszkolnych akcji profilaktycznych z zaangażowaniem rodziców.

– cały rok

7.

Wspieranie organizacji lokalnych imprez rozrywkowych, rodzinnych i sportowych promujących bezalkoholowe przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej przez lokalne stowarzyszenia i koła.

– cały rok

8.

Prowadzenie i wspieranie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i udział w organizacji i finansowaniu Klubu Integracji Społecznej-jeśli będzie zainteresowanie

–  cały rok

9.

Finansowanie kolonii/obozów profilaktyczno-integracyjny, z zatrudnieniem np. profilaktyka uzależnień – kadry specjalistycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych, przemocowych, zagrożonych patologią

– w czasie przerw od nauki szkolnej

10.

Organizacja zajęć profilaktycznych i sportowych w trakcie ferii zimowych

– okres ferii zimowych

11.

Organizacja zajęć sportowych – klubów zainteresowań dla dzieci i młodzieży

– cały rok

12.

Organizacja II Rajdu rowerowego pod hasłem: „Myślę – Trzeźwo – Jadę!”

czerwiec 2016 roku

10.

Działalność organizacyjna komisji:

–  zakup materiałów biurowych,

–  wynagrodzenie w formie diety członków komisji za udział w posiedzeniach

– cały rok

11.

Finansowanie telefonu zaufania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

– cały rok

12.

Składanie informacji rocznej Radzie Gminy Godzianów o realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

– do końca stycznia 2016 roku

13.

Składanie rocznego sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego

– do 15 kwietnia 2016 roku

 

9. Czas, okres i formy realizacji.

Program obejmuje zadania do realizacji od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. Środki finansowe, które będą zabezpieczały realizację w/w przedsięwzięć będą pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala szczegółowy zakres działań wynikających z Gminnego Programu, plan działań i środków koryguje się w trakcie roku wskazując sposób jego realizacji zgodnie z uzasadnionymi potrzebami.

 

ROZDZIAŁ IV

1. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ustala się następujące wynagrodzenie:

       przewodniczącemu GKRPA – 220 zł brutto miesięcznie;

       członkom za udział w posiedzeniach i pracach GKRPA – 120 zł;

       za wykonanie prac związanych z działalnością GKRPA członkom komisji przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Uwagi końcowe

 1. W przypadku, gdyby wpływy z opłat za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych okazały się wyższe niż planowane, to dodatkowe kwoty przeznaczone zostaną na profilaktyczne szkolenie rodziców.
 2. W przypadku, gdy nie zostaną wykorzystane środki przewidziane w gminnym programie na konkretne zadania, komisja może wnioskować o przeniesienie środków na inne zadania określone w programie.
 3. Koszty podane w Rozdziale II pkt 3 obejmują wszystkie wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania. Podane kwoty są sumą zawierającą między innymi wynagrodzenia dla realizatorów, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, koszty dojazdów itp.
 4. W realizowaniu programu akcentowane jest łączenie działań profilaktycznych i terapeutycznych z możliwością atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu przez dzieci i młodzież oraz rozwijanie zainteresowań.

Załączniki:

       Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

       Protokół do wniosku

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzianowie

………………………………………..…

(miejscowość, data)

………………………………………..………..

(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

…………………………………………………

………………………………………………….

(adres, telefon)

Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

                                                 w Godzianowie

            Zwracam się z prośbą do Komisji o zmotywowanie do podjęcia leczenia odwykowego: ………………………………………………………………………

                                                                         (imię i nazwisko osoby zgłaszanej)

Prośbę swą uzasadniam następująco:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  (opisanie sytuacji spowodowanej nadużywaniem przez dana osobę alkoholu – atmosfera w domu, zachowanie osoby i problemy z tego wynikające, interwencje Policji, pobyty w izbie wytrzeźwień)

Oświadczam, że osoba zgłoszona

………………………………………………….…….………………………………….

                                   (imię i nazwisko)

zamieszkuje aktualnie pod adresem:

………………………………………………………………………………………

                                               ……………………………………………………..

                                                              (podpis Wnioskodawcy)

 

PROTOKÓŁ KOMISJI DO WNIOSKU

W SPRAWIE LECZENIA OSOBY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

 

 1. Imię i nazwisko osoby zgłaszanej…………………………………………………………………………………………………………………….                          
 2. Imiona rodziców……………………………………………………………………………………………….
 3. Data urodzenia………………………………………………………………………………………………….
 4. PESEL……………………………………………………………………………………………………………..
 5. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………..
 6. Adres do korespondencji……………………………………………………………………………………………………..
 7. Wykształcenie…………………………………………………………………………………………………..
 8. Miejsce pracy……………………………………………………………………………………………………

nie pracuje od……………………………………………………………………………………………………….

 1. Pomoc z GOPS w Godzianowie………………………………………………………………………….

Tak……………………………………………………………………………………………………………

Jaka?…………………………………………………………………………………………………………

Nie……………………………………………………………………………………………………………

 1. Stan cywilny…………………………………………………………………………………………………..
 2. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Stopień pokrewieństwa

Wiek

Zajęcie / zatrudnienie

           
           
           
           
 1. Czy wywiązuje się z obowiązku utrzymania rodziny…………………………………………..
 2. Pije alkohol: piwo/wódka/wino/inne………………………………………………………………….
 3. Od jak dawna nadużywa alkoholu……………………………………………………………………..
 4. Jak często się upija………………………………………………………………………………………….
 5. Czy pije alkohol ciągami alkoholowymi\, np. 2-3 dni ………………………………
 6. Jak zachowuje się w stanie nietrzeźwym: spokojny, agresywny, (słownie fizycznie), wywołuje awantury, inne……………………………………………………………………………………….
 7. Czy były interwencje Policji…………………………………………………………………………….
 8. Czy wobec kogokolwiek z rodziny (innych) stosuje przemoc………………………………

Jeżeli tak to wobec kogo?………………………………………………………………………………………

□ Przemoc fizyczna: kopanie, szarpanie, bicie………………………………………………

□ Przemoc psychiczna: obelgi, zniewaga, krzyk……………………………………………

□ Przemoc seksualna………………………………………………………………………………….

□ Zaniedbywanie……………………………………………………………………………………….

□ Przemoc ekonomiczna…………………………………………………………………………….

 1. Czy założono „Niebieską Kartę Przemocy w Rodzinie” tak/nie*
 2. Jak długo występuje przemoc w rodzinie?………………………………………………………….
 3. Czy w związku z występowaniem przemocy były zawiadamiane organy ścigania (Policja, Prokuratura, Sąd)?…………………………………………………………………………………..

Skutki:

□ postępowanie w toku……………………………………………………………………………….

□ postępowanie umorzone…………………………………………………………………………..

□ wyrok………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Czy był karany za zakłócanie porządku w stanie nietrzeźwym……………………………..
 2. Czy był karany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym…………………………….
 3. Czy był zatrzymywany do wytrzeźwienia…………………………………………………………..
 4. Czy był leczony odwykowo/szpitalnie z powodu choroby alkoholowej?……………….

Jeśli tak to gdzie?………………………………………………………………………………………

Kiedy?………………………………………………………………………………………………………

 1. Uwagi…………………………………………………………………………………………………………….
  1. ………………………………………………………………………………………………………………..

DANE OSOBY ZGŁOSZONEJ/ZGŁASZAJĄCEJ*:

Nazwisko i imię……………………………………………………………………………………………………

Stopień pokrewieństwa………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………

Nr dowodu osobistego…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………….  

Data i czytelny podpis

osoby zgłoszonej/zgłaszającej                                             ………………………………..

Data i czytelny podpis

osoby wypełniającej

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

2015 uchwała antyalkoholowa

 

Leave a Reply